Privacy Policy

PRIVACY POLICY

PRIVACYVERKLARING – PROFIEL RECLAMEBUREAU (PERFECTOLOGO)

Laatste update op 24/05/2018.

De website www.perfectologo.be (hierna: de “Website”) is eigendom van:

PROFIEL RECLAMEBUREAU (PERFECTOLOGO) (hierna “PROFIEL”, “Wij” en “Ons”)

Bergweidestraat 18, 3730 Hoeselt

België

BE 0882.638.137

Telefoon: +32 (0)89 51 52 49

Bij PERFECTOLOGO hechten we waarde aan uw privacy.

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw medisch dossier.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring geven we u een inkijk over welke informatie we over u hebben verzameld. Van zodra u onze website bezoekt en beroep doet op onze dienstverlening, dan deelt u onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan: naam, geboortedatum, adres, contactgegevens, IP adres.

Via die persoonsgegevens hebben we de mogelijkheid om u als natuurlijke persoon te gaan identificeren. U bent identificeerbaar van zodra we een direct of indirect verband kunnen leggen tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon.

We beloven dat we uw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

2. Bij wie komen jouw persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

PERFECTOLOGO is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

PERFECTOLOGO doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld

voor marketingdoeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld

voor hostingdoeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld

voor administratieve doeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld

voor communicatiedoeleinden

• Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld

voor beveiligingsdoeleinden

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3. Welke data verzamelen Wij?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

• Persoonlijke identificatiegegevens

(naam, voornaam en bedrijf/organisatie)

• Contactgegevens (e-mailadres)

• Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies)

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Website of wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen nog altijd op een later tijdstip worden verzameld.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Vragen omtrent ons cookiebeleid? Neem het dan zeker door op onze Website.

4. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate u intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienst- en zorgverlening zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben het recht om bepaalde bewerkingen tijdelijk niet uit te voeren of volledig te annuleren als uw persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Website en de daarbij horende dienst- en zorgverlening.

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende
welbepaalde doeleinden:

• Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen,

facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking

en het versturen van nieuwsbrieven.

Als u onze Website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Denk hierbij aan: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de Website bezoekt, verklaart u uw akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

U kiest steeds zelf of u persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier heeft u dus een zekere controle. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, hebben wij het recht bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Doorgifte persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen PERFECTOLOGO. We kunnen u ook geruststellen: we zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming heeft gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent.

7. Wat zijn jouw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we u graag over welke persoonsgegevens wij precies van u bijhouden en wat we met die informatie doen. Recht op inzage is kosteloos.

7.3 Recht op verwijdering

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

• Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben

voor de vooropgestelde doeleinden

• Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw

persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere

wettelijke grondslag is die het verwerken van uw

persoonsgegevens toestaat

• Wanneer u op rechtmatige wijze een bezwaar heeft ingediend

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

• Wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze

verwerkt worden

• Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen

op basis van een wettelijke verplichting.

Let op: in bepaalde gevallen kunnen we niet anders dan uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden, ook al zou u misschien liever voor de volle 100% geschrapt worden uit onze database.

7.4 Recht op correctie

Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. jouw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.

7.5 Recht op beperking

In sommige gevallen heeft u het recht om te vragen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor PROFIEL om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6 Recht op bezwaar

U hebt het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op uw recht om u te verzetten.

7.7 Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag u die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u die toestemming hebt gegeven voor direct marketing of profileringsdoeleinden.

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan u een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar PROFIEL, Bergweidestraat 18, 3730 Hoeselt. We beloven ten laatste 1 maand nadat we uw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

9.1 Privacy Commissie

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie: https://www.privacycommission.be